O děti pečují...

Bc. Iveta Mikošková  - učitelka

Lucie Orságová - učitelka

Barbora Horáková - uklízečka

Náš den

 • 6.00 – 8.20

  Scházení dětí, ranní hry dle vlastní volby a přání dětí, individuální činnosti, práce s předškolními dětmi.
 • 8.20 - 8.45

  Ranní kruh - začíná přivítáním a přípravou tabulky "berušky spinkají", povídání na aktuální téma, vyprávění dětí, pohybová aktivita, logochvilky. V pondělí následuje cvičeníčko. Ostatní dny v týdnu pohybová aktivita.
 • 8.45 - 9.15

  Dopolední svačinka
 • 9.15 - 10.15

  Následuje tvůrčí činnost ve skupinách (dramatické ztvárnění pohádek, nácvik písně, hra na hudební nástroje, malování, manipulační činnosti, vyplňování pracovních listů, procvičování jemné motoriky v manipulačních hrách, stavění hradeb) Činnosti jsou rozděleny podle věku dětí.
 • 10.15 - 11.30

  Pobyt dětí venku, spojen s výukou bezpečnosti pohybu (chůze po chodníku, přecházení silnice) a zážitkovým učením – pozorování změn v přírodě a okolí, pojmenovávání rostlin a zvířat. Pobyt na zahradě, využití pískoviště, průlezek a koloběžek za vhodného počasí.
 • 11.30 - 12.00

  Oběd
 • 12.00 - 13.45

  Čištění zoubků, převlékání do pyžamka, uložení do postýlek, ke krásnému snění se čte dětem pohádka. Děti, které nespinkají, relaxují při poslechu pohádky. Vstáváme za poslechu relaxační hudby.
 • 13.45 - 14.15

  Vstávání, převlékání, odpolední svačinka 
 • 14.15 - 15.30

  Volné hry dětí, individuální péče, pobyt na zahradě (v letních měsících)
 • Hygiena

  Děti jsou vedeny k samostatnému používání toalety a správného mytí rukou včetně používání mýdla a ručníku. Po obědě, před spaním si děti vždy čistí zoubky. Mytí rukou provádí děti vždy po použití WC a také před jídlem a po jídle.

O třídě

Školní řád ve zkratce

Co Vás může zajímat:

 Organizace a provoz MŠ Studénka

- Zákonný zástupce odpovídá za vybavení svého dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ nezbytnými a vhodnými potřebami - kapesník, zubní kartáček, pohodlný oděv a přezůvky s plnou patou do třídy, spotrovní oděv na pobyt venku, pyžamo a náhradní oblečení, příležitostně holínky, pláštěnku a batůžek. Vhodné je mít všechny věci zřetelně označené. Dítě má přidělen prostor k uložení osobních potřeb na místech k tomuuurčených, označených obrázkovou značkou.

- Zákonný zástupce zajistí, aby dítě do MŠ nenosilo cenné předměty, hračky nebo jakékoliv finanční částky.

Pravidla vzájemných vztahů

- Zákonný zástupce zajistí pravidelnou docházku dítěte do MŠ, oznámí předem známou nepřítomnost dítěte. V případě neplánované nepřítomnosti oznámí tuto skutečnost co nejdříve.

- Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění, písemně oznámeném zákonnému zástupci, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

se dítě neúčastní předškolního vzdělávání bez omluvy po dobu delší než dva týdny.

zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ, nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady.

bude-li v průběhu zkušebního pobytu ukončení docházky doporučeno lékařem nebo školským poradenským zařízením.

Ředitelka MŠ při rozhodování o ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny.

- Pokud dítě končí řádnou docházku v MŠ Studénka, zákonný zástupce dítěte  a MŠ vzájemně datum ukončení docházky dítěte stvrdí písemnou dohodou.

- Zákonný zástupce dítěte oznámí MŠ změnu zdravotní způsobilosti dítěte, jeho zdravotní obtíže, případně infekční onemocnění v rodině.

- Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé a učitelky mohou , v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepříjmout.

- Učitelky MŠ nemohou podávat dětem žádné léky k doléčení po nemoci. Mohou podávat dítěti jen léky dlouhodobě užívané, sloužící k udržení zdravotního stavu, a to jen po předchozím písemném doporuční lékaře a písemném zmocnění zákonného zástupce dítěte.

- MŠ eviduje osobní data dětí pro potřeby tzv. matriky MŠ. Zákonný zástupce dítěte je povinnen oznámit každou změnu v osobních datech dítěte. Všichni zaměstnanci MŠ jsou povinni o všech osobních údajích, které jsou jim známy nebo jim poskytnuty rodičidítěte nebo sděleny jinými orgány, zachovávat mlčenlivost. Takovéto údaje nesmějí sdělovat jiným osobám.

- Stravování je nutno odhlašovat den předem do 9:30. V případě nepředpokládané absence dítěte si může zákonný zástupce dítěte pro stravu do jídlonosiče po předchozí domluvě přijít. 

- Úplatu za stravování uhradí zákonný zástupce dítěte  vždy zpětně za odebranou stravu v předcházejícím měsíci a to nejpozději do 20. dne měsíce následujícího.

- Úplatu za předškolní vzdělávání uhradí zákonný zástupce dítěte do 20. dne kalendářního měsíce. Dny palteb na pracovišti určí vedoucí učitelka a tyto oznamuje týden předem zákonnému  zástupci dítěte obvyklým způsobem ( nástěnka)

- Zákonný zástupce dítěte uhradí za dítě ve stanovené lhůtě finanční hotovost za ostatní placené služby v rámci zkvalitnění předškolního vzdělávání, se kterými byl předem seznáme a se kterými souhlasí. (divadelní představení, výlety, plavecký výcvik, kino). Pokud zákonný zástupce dítěte  nesouhlasí s účastí dítěte na takovéto akci nebo dítě bude v době konání akce nepřítomno předškolnímu vzdělávání, sdělí toto co nejdříve, avšak nejpozději den před konáním samotné akce pedagogickému pracovníkovi MŠ.

     Výchovně vzdělávací část

- Dítě má právo při nástupu k předškolnímu vzdělávání na individuálně přizpůsobený adaptační režim.

- Zákonný zástupce dítěte se v průběhu předškolního vzdělávání dítěte domlouvá s pedagogickými pracovníky na společném postupu při výchově a vzdělávání , má možnost se podílet na tvorbě a úpravách školního programu pracoviště MŠ, osobně i písemně jej připominkovat u odpovědných pracovníků a podávat návrhy na jeho zkvalitnění. Společné schůzky k tomuto účelu pořádá vedoucí učitelka nejméně 1x ročně.

- Zákonný zástupce dítěte má právo se aktivně podílet na dění v MŠ Studénka účastnit se společných akcí  a vstupovat do her svého dítěte.  Dítě i zákonný zástupce mají právo na společný pobyt v MŠ. Pedagogický pracovník tento pobyt umožňuje  a podporuje na základě uplatňování zásad Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

- Zákonný zástupce je oprávněn podávat k vyřízení stížnosti vedoucí učitelced pracoviště nebo ředitelce MŠ.

- Zákonný zástupce je mateřskou školou informován o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte a osobně se zúčastňuje projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na písemnou nebo telefonickou výzvu vedoucí učitelky.

- Zákonný zástupce má právo vyžádat si konzultaci s pedagogickými i vedoucími pracovníky MŠ. Termín delší konzultace dohodne vždy předem, zejména kvůli  možnosti zaneprázdnění pedegogů výchovně vzdělávací činností.

    Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

- Zákonný zástupce svěří osobně dítě pedagogickému pracovníkovi, který tímto převzetím dítěte do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě, plně přebírá odpovědnost za bezpečnost dítěte při pobytu v MŠ i při jiných aktivitách pořádaných MŠ Studénka mimo pracoviště - bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte.

- Zákonný zástupce může vyzvedávání dítěte písemně dohodnout s jinou zletilou osobou.

- V případě osob mladších 18 let je třeba písemné zmocnění. Bez písemné dohody nebo písemného zmocnění nemůže pedagogický pracovník vydat dítě někomu jinému, než jeho zákonnému zástupci.