Třídní program

 

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

 

 

 

 

 

Třída Berušek

 

 

 

Sedm teček berušky

 

Z pohádky do pohádky

 

Třídní program 2011 - 2012

 

 

 

 

 

Charakteristika:

Tematický blok je sestaven ze 43 témat. Jedno téma – jeden týden. Každé téma zahrnuje všech pět oblastí předškolního vzdělávání. Pracujeme ve skupinách.

 

První den v týdnu probíhá cvičení a po svačince četba pohádky k danému tématu. Ostatní dny si děti volí činnosti dle nabídky. V průběhu týdne se děti vystřídají ve všech skupinách. Pravidelně procvičujeme grafomotoriku. Jedenkrát za měsíc kreslíme postavu k diagnostice. Zařazujeme logo chvilky. Nahodile seznamujeme děti s Angličtinou.

 

Koncepce mateřské školy:

Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

 

Hlavní téma celého bloku „Z pohádky do pohádky“ vychází z nabídky témat ze ŠVP. Při volbě dílčích částí jsme se snažily zachovávat posloupnost od nejjednoduššího ke složitějšímu a zároveň zachovat obsahovou návaznost. Činnosti spojujeme do logických celků, vše spojujeme i motivačně. Některé činnosti mohou prolínat více projekty nebo mít společnou část např. píseň, báseň, k tématu zaměřenou četbu před odpoledním odpočinkem apod.

 

Hlavní cíle pro školní rok:

1. Vést děti soustředěně pozorovat a zkoumat, objevovat a všímat si souvislostí, experimentovat

2. Učit děti klást otázky a hledat na ně odpovědi.

3. Učit děti řešit problémy, na které stačí – známé a opakující se situace řešit samostatně

4. Rozšiřovat slovní zásobu a aktivně ji používat k dokonalejší komunikaci s okolím

5. Dětským způsobem projevovat citlivost a ohleduplnost. Pomáhat slabším, umět rozpoznat nevhodné chování, nespravedlnost, agresi a lhostejnost.

6. Pochopit význam svobodného rozhodnutí, ale také za něj nést zodpovědnost.

7. Dbát na osobní zdraví a bezpečí své i druhých.

 

 

Dílčí programy:

Pohybově relaxační program

Probíhá v průběhu celého roku

Cíl: umožnit dětem každodenní přirozený pohyb v MŠ i při pobytu venku

založit zdravý životní styl a návyky pro další život

seznamovat se ze základními pravily bezpečnosti                       

Obsah:

hlavní cvičení na nářadí

ranní pohybová aktivita

pohybové chvilky

pohybové hry

vycházky s pohybovou náplní

 

Berušky

Probíhá v průběhu celého roku

Cíl: vytvářet kladný vztah k sobě samému, svým blízkým, kamarádům a životnímu prostředí

naučit se vnímat přírodu všemi smysly

Obsah:

uklízíme kolem sebe, udržujeme čistotu a pořádek

jsme kamarádští, ohleduplní, neubližujeme si, neříkáme škaredá slova

mluvím pravdu

jsem samostatný

pomáhám těm, kteří to potřebují

vážím si přírody a neničím ji

používám “kouzelná slovíčka”

 

Prevence sociálně patologických jevů

Probíhá v průběhu celého roku

Cíl: přijatelnou formou přibližovat dětem nebezpečí určitých jevů společnosti

naučit děti bránit se

Obsah: prevence drog, prevence zneužití

 

Výchova ke zdraví:

Probíhá v průběhu celého roku

Cíl: Vytvářet u dětí zdravé životní návyky a postoje

Obsah: Hygiena, péče o zdraví, zdravé a nezdravé potraviny, pohyb

 

Environmentální výchova:

Probíhá v průběhu celého roku

Cíl: Seznámit děti s potřebou ochrany životního prostředí

Obsah: Šetření energie, třídění odpadů, ochrana přírody, ozónová díra, znečištění vody, ovzduší

 

Multikulturní výchova:

Probíhá formou krátkých nahodilých vstupů do integrovaných bloků

Cíl: Seznámit dětí s multikulturní společností, euroobčanstvím a sociálně znevýhodněnými lidmi.

Obsah: Romské pohádky, pohádky v cizích jazycích, individuální rozhovory                 

 

Logochvilky:

Probíhá v průběhu celého roku

Cíl: správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

Obsah: Obrázková škola řeči – František Kábele, využití DUM z portálu RVP, artikulační cvičení

 

Dopravní výchova:

Probíhá v průběhu celého roku, zejména na vycházkách a vybraných podtématech

 Cíl: Naučit děti bezpečnému pohybu po silnicích a chodnících

 Obsah: Dopravní hry, hry s autíčky, jízda na koloběžkách podle pravidel, poznávání dopravních značek, chování na přechodu

    

Angličtina

Nahodilé vstupy do integrovaných bloků

Cíl: Seznámit děti s Anglickým jazykem

Obsah: Anglické pohádky, číslovky, barvy, zvířata. Probíhá formou krátkých nahodilých vstupů do integrovaných bloků v průběhu celého roku

 

Informační gramotnost:

Probíhá v průběhu celého roku

Cíl: Seznámit děti s informačními technologiemi

Obsah: prohlížení encyklopedií

Využití techniky (mobily, PC, televize DVD přehrávač)

 

Předčtenářská gramotnost:

Probíhá v průběhu celého roku

Cíl: Seznámit děti s psanou podobou jazyka

Obsah: četba knih, hry s písmeny, malované čtení

 

 

 

Integrované bloky - 7 teček berušky

 

Témata:

Témata jsou vybírána dle aktuální potřeby

*V dětském pokoji                               Pohádka O nepořádné holčičce

(adaptace na MŠ, seznamování s kamarády, zaměstnanci, prostory MŠ, se základními pravidly chování, s režimem dne, značkou, mým místem)

Rozvoj přátelství, schopnosti uklidit si po sobě.

 

*Moje rodina                                        Pohádka

(uvědomění si příjemných i nepříjemných prožitků, rozlišení citových projevů v důvěrném a cizím prostředí)

Rodina, projevy náklonnosti, nebezpečí, širší příbuzenstvo

 

*Maminčina kuchyně              Pohádka

(Osvojení si poznatků a dovedností souvisejících se zdravou výživou, kuchařským uměním….)

Zdravé a nezdravé potraviny, vybavení kuchyně, nebezpečí, hygiena a stolování

 

*Koupelna s vůní čistoty                     Pohádka Ušmudlánek

(Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví)

Zdraví, hygiena, lidské tělo, vybavení koupelny, voda

 

*Obývací pokoj                         Pohádka

(Osvojení si dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o domov, spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí)

Technika, úklid, domácí práce, pomoc rodičům.

 

*Povolání rodičů                                  Pohádka

(Posilování přirozených poznávacích citů – zvídavosti a zájmu)

Čím chci být, co dělají rodiče, druhy povolání, účel a užitek.


*12 měsíčků

(Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění a naslouchání) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, vyjadřování).)

Časové údaje, dny v týdnu, měsíce

*Bajaja

(Vytváření základů pro práci s informacemi)

draci, počet, více-méně

*Budka

(Získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci)

Dramatizace, masky, maškarní

*Budulínek

(Osvojení poznatků a dovedností chránicích před nebezpečnými vlivy prostředí)

Podzim, listí, liška, poslušnost

*Čert a Káča

(Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností)

Mikuláš, peklo, čerti

*Červená Karkulka

(Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit)

barvy, podzim v lese, povolání myslivce, péče o les a přírodu

*Dlouhý, široký a bystrozraký

(Vytvoření základu estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění)

Počasí, změny, roční doby

*Hloupý Honza

(Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení)

Města, vesnice, multikultura

*Hrnečku vař!

(Rozvoj kulturně estetických dovedností, produktivních i receptivních)

vaření, jídlo, potraviny

*Husopaska

(Uvědomění si vlastního těla)

Jaro, jarní kvítí, relaxace

*Janek a fazole

(Rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky (koordinace a rozsah pohybu, pohyblivosti, dýchání apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.)

Jaro, klíčení, co roste na zahrádce

*Kocour v botách

(Osvojování si jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.)

Kočka, přátelství – člověk a zvíře+ využití

*Křemílek a Vochomůrka

(Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí)

Prostorové pojmy, hádanky

*Malá mořská víla

(Rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách)

moře a živočichové, plavání, těšíme se na prázdniny

*O Koblížkovi

(Rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

cesty a doprava

*O kohoutkovi a slepičce

(Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách)

Zvířata na statku, poučení o chamtivosti, rozdělit se

*O kůzlátkách

(Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů)

Poslušnost, koza, vlk, maminka

*O řepě

(Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě)

Zelenina, vlastní vyprávění, dramatizace

*O třech medvědech

(Rozvoj zpřesńování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení ke slovně logickému, rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie.)

Počet 1-3-6, lesní zvířata, příprava na zimu

*Ošklivé káčátko

(Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte.)

Vodní ptáci, vztahy mezi dětmi, prevence šikany

*Otesánek

(Posilování prosociálního chování ve vztahu ke druhému)

Podzim, plody, členové rodiny, co se vyrábí ze dřeva

*Paleček

(Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)

Brouci, hmyz, pojmy malý- velký

*Perníková chaloupka

(Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání)

Vánoce, perníčky, nebezpečí spojené s cizími lidmi

*Popelka

(Rozvoj užívání všech smyslů, Vytváření prosociálních postojů k druhému (sociální citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost)

Třídění, představivost (co se vejde do čeho), holoubek

*Princezna na hrášku

(Získání schopností řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci)

hodiny, slušné chování, lidské tělo a jeho funkce

*Shrek

(Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti)

Pohádkové postavy, krása není důležitá

*Smolíček pacholíček

(Osvojení si dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.)

Poslušnost, neotvíráme cizím lidem, jelen

*Sněhová královna

(Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a změnám)

Četba na pokračování, zima, jak žijí lidé v jiných zemích (Eskymáci)

*Sněhulka

(Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem)

Sněhuláci, zimní sporty a radovánky

*Sněhurka

(Rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky)

počet 1-7, ovoce a využití

*Sůl nad zlato

(Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu.)

Četba na pokračování, geometrické tvary, vztahy v rodině

*Šípková Růženka

(Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)

K čemu je spánek, sny, růže jako květina, růže z marcipánu

*Tři prasátka

(Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí.)

Stavba domu, pomoc přátelům, prasátko

*Večerníčky

(Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem.)

Postavy večerníčků, den dětí, multikultura

*Zlatá rybka

(Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou.)

Vodní živočichové, rostliny, rybář, EKO

*Zvířátka a loupežníci

(Osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka.)

Poslech poezie, rozdíl, rýmování, Hrubín